Logo Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: Dokumenty

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program wychowawczo- profilaktyczny Przedszkola Samorządowego
w Mikołajkach Pomorskich

Wrzesień 2020 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), ogłoszona dnia 11 stycznia 2017 r., obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ,poz. 356)

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. (art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26). W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań o treści wychowawczo- profilaktyczne dla szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą. Wprowadzono definicję wychowania: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo oświatowe opracowano Program wychowawczo profilaktyczny zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym.

Podstawowym celem i założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw oraz wyposażenie w niezbędne wiadomości
i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie, a także w zakresie bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom we współczesnym świecie, oparte na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele szczegółowe programu:

1. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami, polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

2. Budowanie systemu wartości tj. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, odróżniania dobra od zła, szczerości, przebaczenia, cierpliwości.

3. Nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.

4. Nabywanie umiejętności prawidłowego podejmowania i pełnienia ról społecznych adekwatnych do etapu życia i rozwoju osobowego, w tym kształtowanie postaw prospołecznych również poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.

5. Rozwijanie umiejętności kulturalnego współżycia z ludźmi, stosowania form grzecznościowych.

6. Wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności jako czynnika motywującego do kontynuacji określonego stylu życia.

7. Wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności z zakresu dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych.

8. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 9. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwracania się
o pomoc do osób dorosłych.

Cele programu wyznaczają kierunki działań wychowawczo- profilaktycznych
w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego tj.: samoobsługa, zabawy samorzutne, zajęcia i zabawy zorganizowane, spożywanie posiłków, spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, imprezy, uroczystości.

Aspekty realizacji celów skierowanych do dzieci zostały opracowane w odniesieniu
do relacji z innymi ludźmi i ujęte w formie następujących zadań:

 • ,,Jestem koleżeński”;
 • ,,Kontroluję swoje zachowanie”;
 • ,,Jestem kulturalny”;
 • ,,Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo”;
 • ,,Dostrzegam swoje mocne strony”;
 • ,,Wiem kim jestem, kim są moi rodzice, gdzie mieszkam”.
1,   Kryteria sukcesu Sposoby realizacji
2. Jestem koleżeński - Uznawanie prawa innych do zabawy, uczestnictwa
w zajęciach, rozmowach;
- Współdziałanie
z rówieśnikami;
- Szanowanie działalności oraz własności innych;
- Dzielenie się zabawkami lub czasem korzystania
z danej zabawki;
- Czerpanie radości
z dawania , przygotowywania niespodzianek;
- Serdeczne odnoszenie się do innych osób;
- Poszanowanie i akceptacja inności, tolerancja
i wrażliwość na drugiego człowieka.

- Zawarcie kontraktu grupowego

– Ustalenie zasad reguł postępowania, zgodnej, bezpiecznej zabawy;

- Promowanie przykładnych relacji osobowych, Zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne;

- Indywidualne rozmowy

z dziećmi;

- „Co się dzieje, gdy ktoś nie dotrzymuje umów?”

- Zrozumienie przez dzieci, że aby przebywać i bawić się z innymi potrzebne jest przestrzeganie zasad;

- Budowanie świata wewnętrznych przeżyć, doświadczeń i ocen;

- Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;

- Odgrywanie scenek ilustrujących właściwe zachowanie ;

- Przewidywanie ,,co by było gdyby…”

- Przygotowywanie miłych niespodzianek kolegom (np. laurka z okazji urodzin);

- „W czym jesteśmy podobni, a w czym się różnimy?”

- Dostrzeganie różnic
i podobieństw między dziećmi, kształtowanie postawy akceptacji, empatii wobec odmienności.

- Udzielanie przez dzieci pomocy koleżankom, kolegom w różnych sytuacjach; opieka nad młodszymi, słabszymi lub nowymi kolegami;

3. Kontroluję swoje zachowanie

- Wskazywanie tego, co dobre a co złe;

- Rozpoznawanie
i nazywanie uczuć, emocji;
- Mówienie umiarkowanym głosem, unikanie krzyku; - Podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji, porozumienia;

- Eliminowanie zachowań agresywnych

- Słuchanie opowiadań, bajek, w których wyeksponowane jest dobro, prawda, miłość ocena postępowania bohaterów;

- ,,Miny i minki”- wyrażanie, rozpoznawanie
i nazywanie uczuć, emocji; - Zabawy przeciw agresji, np. wg R.Portmann;

- Bajki terapeutyczne;
- Zabawy pozwalające
na rozładowanie napięć emocjonalnych;
- Odgrywanie scenek prezentujących różne rozwiązania konfliktów, nieporozumień;
- Rozumienie przysłowia ,,Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”;

- ,, Czasem jest mi dobrze, czasem jest mi źle”- poznawanie różnych uczuć, próby radzenia sobie z nimi; - Systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań, argumentów dotyczących własnych odczuć, ocen, liczenie się z odczuciami innych;

4. Jestem kulturalny - Uważne słuchanie, nieprzerywanie wypowiedzi innych; - Stosowanie zwrotów grzecznościowych; - Kulturalne zachowanie się przy stole, podczas spożywania posiłków; - Prawidłowe posługiwanie się sztućcami; - Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce; - Kulturalne zachowanie się podczas wycieczek, koncertów, przedstawień teatralnych;

- ,,Poznajemy zalety savoir- vivr’u”- historyjki, wypowiedzi, odgrywanie scenek;

- ,,Urządzamy przyjęcie’’- zabawa tematyczna; - ,,Czarodziejskie słowa”- używanie na co dzień form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję;

- Poznawanie opowiadań, wierszy , piosenek na temat używania i znaczenia zwrotów grzecznościowych; - Uczestniczenie
w koncertach muzycznych, przedstawieniach- właściwe zachowanie się;

- Uwrażliwianie na potrzeby innych- np. spokojne i ciche zachowanie się , gdy inni odpoczywają, źle się czują; opieka nad słabszymi lub nowymi kolegami;

5. Dbam o swoje zdrowie
i bezpieczeństwo

- Reagowanie na sygnał nauczyciela;
- Informowanie o swoich dolegliwościach;
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na placu przedszkolnym, oraz podczas wycieczek
i spacerów

- Ostrożność w kontaktach z osobami obcymi;

- Rozumienie zakazu spożywania nieznanych substancji i lekarstw

- Ostrożność w kontakcie ze zwierzętami ;

- Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;

- Przestrzeganie zasad bezpiecznego
i kulturalnego zachowania w środkach komunikacji publicznej, autokarze

- Przestrzeganie zakazu manipulowania różnego rodzaju sprzętem elektrycznym, gazowym, wodociągowym
bez nadzoru dorosłych

- Wyrabianie świadomości szukania pomocy
w sytuacji zagrożenia

– Poznanie technik radzenia sobie
w niebezpiecznych sytuacjach

- Znajomość adresu zamieszkania; adresu przedszkola

- Dbanie o wygląd, higienę osobistą oraz czystość otoczenia

- ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy
i ćwiczenia ruchowe w sali i na placu przedszkolnym; - Historyjki obrazkowe przedstawiające bezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu zabawy;
- ,,Bezpieczne zabawy”- wypowiedzi, opowiadania; wykonanie prac plastycznych;

- ,,Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych’’- zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, utwory literackie

- ,, Jak dbać o zdrowie?’’ - spotkanie z lekarzem

- ,,Pielęgniarka radzi”- spotkanie z pielęgniarką;

- ,,Policjant ostrzega”- spotkanie
z funkcjonariuszem policji; - ,,Umiem bezpiecznie poruszać się po drodze” - wycieczki

na skrzyżowanie; symulacje w sali;
- Spotkania ze strażakami
- Nauka numerów telefonów alarmowych- 112, 999, 998, 997; rozumienie ich znaczenia;
- ,,Moja miejscowość”, ,,Mój dom”- poznanie miejsca zamieszkania, adresu;

- ,,Jestem przyjacielem przyrody”- cykl zajęć
i zabaw edukacyjnych; spotkania z leśnikiem; uwrażliwienie na kontakt
z dzikimi zwierzętami; roztaczanie opieki nad roślinami i zwierzętami.
- ,,Dbam o swoje otoczenie”- dostrzeganie negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; warsztaty ekologiczne;
- Rozmowy indywidualne, w małych zespołach,
na forum grupy.

6.  
Dostrzegam swoje mocne strony
- Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych;
- Odpowiedzialność
za swoje postępowanie, zachowanie;
- Radzenie sobie
w nowych i trudnych sytuacjach;
- Odkrywanie własnych talentów i rozwijanie uzdolnień;
- Podejmowanie nowych zadań, pozbywanie się lęku w dążeniu do celu;
- Wiara we własne siły
i możliwości;
- Wykazywanie inicjatywy w działaniu;
- Nie uleganie wpływom, umiejętność obrony swojego zdania, systemu wartości;

- ,,Potrafię być twórczy”- nauczenie dzieci realizowania własnych pomysłów oraz koncentracji uwagi.
- Zabawy kreatywne rozwijanie twórczego myślenia poprzez ćwiczenia typu: „przekształcenia”, nadawanie nazwy, ,,podobieństwa” oraz inne.

- ,,Co już potrafię?”- poprawa samooceny dzieci poprzez skupienie uwagi
na ich umiejętnościach, sukcesach i mocnych stronach.
- Rozmowy , zabawy dydaktyczne oraz działania indywidualne, w małym zespole, na forum grupy.

7.  
Wiem, kim jestem, kim są moi rodzice, gdzie mieszkam.

- Wiedza o sobie i swojej rodzinie;

- Uczestnictwo
w uroczystościach
o charakterze rodzinnym; - Zainteresowanie oraz wiedza o swojej miejscowości, regionie
i kraju, znanych Polakach; - Znajomość i szacunek do symboli narodowych;
- Uczestnictwo
w uroczystościach
o charakterze patriotycznym;
- Sumienność i uczciwość w realizacji codziennych zadań i obowiązków;
- Troska o tożsamość;

- ,,Moja rodzina, mój dom, moje miasto”- zajęcia edukacyjne, rozmowy, zabawy.
- ,,Moja miejscowość” konkurs plastyczny.
- ,,Moja mała ojczyzna” cykl zajęć edukacyjnych.
- ,,Jestem Polakiem’’ - zajęcia edukacyjne, zabawy, rozmowy i pogadanki związane ze świętami narodowymi

- „Patriotyczne śpiewanie” uroczystość z okazji Święta Niepodległości;

- Wykonywanie kotylionów, dekoracja przedszkola i sal w barwach narodowych;
- Nauka hymnu, wierszy

o tematyce patriotycznej, słuchanie wybranych pieśni patriotycznych z nagrań CD i innych;
- ,,Sławni Polacy’’- poznawanie nazwisk znanych Polaków i ich działalności
- Wycieczki np. do muzeów, miejsc pamięci, itp.
- Poznawanie legend, baśni, opowiadań pochodzących
z regionu, a także związanych z historią państwa polskiego.
- „Święto Rodziny”- festyn; Uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Babci
i Dziadka – integracja środowiska przedszkolnego
i rodzinnego.

- Spacery, wycieczki po swojej miejscowości, swoim regionie.

Wzory zachowań, kształtowanie norm, zasad, wartości w zdecydowanej mierze odbywa się w środowisku rodzinnym wychowanków. Niezbędne jest zatem współdziałanie obu środowisk- rodzinnego i przedszkolnego.

Zamierzenia programowe w stosunku do rodziców wychowanków:

 • Tworzenie spójnego środowiska wychowawczego: przedszkole i rodzina; wspieranie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych;
 • Uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  w domu i przedszkolu;
 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym przedszkola oraz zasadami i regułami przyjętymi przez nauczycielki;
 • Zaopiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego przez Radę Rodziców;
 • Udział rodziców w spotkaniach z psychologiem , pedagogiem;
 • Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych, zajęciach otwartych
  i warsztatach.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania: 

 • Nagradzanie uznaniem i pochwalą indywidualnie, przed całą grupą, przed rodzicami;
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów
  w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności;
 • Przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy , nalepki ( minki, serduszka, słoneczka itp.).

Ewaluacja 

W ewaluacji uwzględnia się odczucia wychowanków, opinie rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

Sposoby ewaluacji:

 • Analiza dokumentów- dzienniki, plany miesięczne w poszczególnych grupach;
 • Arkusze obserwacji wychowanków;
 • Ankiety kierowane do rodziców;
 • Wywiad otwarty wśród dzieci i rodziców;
 • Ocena realizacji programu na końcowej Radzie Pedagogicznej.

Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3 -6 letnich. W programie nie uwzględniono podziału na grupy wiekowe pozostawiając nauczycielom swobodę w doborze treści, uzależnioną od zainteresowań dzieci, ich możliwości percepcyjnych i dojrzałości emocjonalno-społecznej.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzone w zależności
od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych jakimi dysponuje przedszkole.