Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dokumenty

Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. Zmianami/ oraz akty wykonawcze do tej podstawy.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. Z 15 stycznia nr 4, poz.17/
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. /Dz. U. Nr 37, poz.222/
 5. Konwencji o Prawach dziecka /Dz. U. Z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527/

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest Przedszkolem publicznym samorządowym.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek wolnostojący w Mikołajkach Pomorskich przy     ul. Kościuszki 73.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Mikołajki Pomorskie.
 4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.
  • PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKOŁAJKACH POMORSKICH UL. KOŚCIUSZKI 7382-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Cele przedszkola:
   • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
   • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,
   • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
   • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
   • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
   • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
   • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
   • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
   • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
   • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
   • wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią związku współdziałaniu,
   • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 2. Zadania przedszkola:
 • zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
 • organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy,
 • nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
 • dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, 
 • wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka ,
 • udzielanie pomocy dydaktyczno-psychologicznej,
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniach
 • dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
 • Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) oraz prowadzenia indywidualizacji pracy zgodnie z zaleceniami tychże poradni;
 • organizację zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie i po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego,
 • organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni, konsultacji, warsztatów, porad dla rodziców i nauczycieli,
 • udzielanie pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
 • organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia w trakcie bieżącej pracy
  z dzieckiem,
 • dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma opracowany program przez zespół pomocy, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy,
 • dyrektor ustala wymiar godzin form pomocy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wychowawca/dyrektor planując udzielanie pomocy, współpracują z rodzicami, nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem i odpowiednio z: poradnią, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką, kuratorem sądowym.
 1. Dyrektor przedszkola może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie, o którym mowa w Art. 127, ust. 5, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii, o której mowa w ust. 10.
 3. Na wniosek dyrektora przedszkola, organizującego wczesne wspomaganie rozwoju danego dziecka, na podstawie opinii, o której mowa w ust. 10, organ lub osoba prowadząca ten podmiot może zawierać porozumienia z innymi organami lub osobami prowadzącymi podmioty, o których mowa w ust. 5, w celu realizacji części wskazań zawartych w tej opinii. Porozumienie określa w szczególności:


a) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, którymi obejmowane jest dane dziecko w podmiotach, o których mowa w ust. 5, zawierających porozumienie,
z uwzględnieniem liczby godzin określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1;

b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie z przepisami o systemie informacji oświatowej;

c) sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi porozumienie.

 1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego,
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
 2. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 168 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Dyrektor przedszkola, dla dziecka które  posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

 4. Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole, jeżeli dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym powoła na terenie placówki zespół wczesnego wspomagania.
   

Indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym,
opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające, działające w Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,
indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:prowadzenie zajęć w języku polskim,
wprowadzenie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego narodu i regionu,
nauczanie religii (katechezy) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej-werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze,
organizowanie nieodpłatnych zajęć z religii, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
informowanie na bieżąco o  postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lubi indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegająca na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 

 

§3

 

Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć w przedszkolu:
dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy,
dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi,
obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku, gdy pomoc ta jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest także, powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych symptomach (np. wysoka temperatura u dziecka),
w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie oraz nie podaje się żadnych leków- poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć poza teren przedszkola:
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu
w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:
udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 

§4

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania  dziecka z przedszkola.
nauczyciel upoważniony jest do przekazania informacji rodzicom, prawnym opiekunom o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców, prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola,
nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, iż nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo,
o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych mu w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka,
rodzic/opiekun prawny, przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
w szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi,
dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej na danym roku szkolnym. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,
w przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami.Opiekę w autobusie, nad dziećmi dojeżdżającymi z terenu gminy, sprawują pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika, z którym umowę podpisuje wójt Gminy Mikołajki Pomorskie.
Dzieciom dojeżdżającym, opiekę w drodze z autobusu do przedszkola oraz z przedszkola do autobusu zapewnia dyrektor przedszkola.
Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§5

 

Organami przedszkola są:Dyrektor przedszkola
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
 

§6

 

Dyrektor przedszkola w szczególności:
kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
sprawuje opiekę nad dziećmi i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
realizuje uchwały rady pedagogicznej przedszkola oraz   rady rodziców, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;

dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  placówkę;
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjne  placówki;
odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki.
 

Dyrektor placówki może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców,    radą pedagogiczną, rodzicami.
W przypadku nieobecności dyrektora  przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
 

§7

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:dyrektor przedszkola,
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem dzieci,
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego  placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola  po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji dzieci;

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w  placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

b) projekt planu finansowego  placówki;

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców.
 

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w  placówce.
 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 

§8

 

W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

1.W skład rady rodziców wchodzą: rodzice wybrani przez ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. (po troje reprezentantów z każdej grupy przedszkolnej), wybranych w tajnych wyborach podczas zebrań rodziców;

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad;

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego przedszkole organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

4. Do kompetencji rady rodziców  należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego  placówki, o którym mowa w art. 26;

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

§9

 

Organy przedszkola współdziałają ze sobą:dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i regulaminami,
zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,
wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,
sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.
Zasady współpracy:rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.
Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§10

 

 

Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny pracy przedszkola,
na dany rok szkolny, opracowany przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący.
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:liczbę miejsc w placówce,
planowaną liczbę wychowanków przedszkola,
liczbę dzieci zapisanych do placówki,
liczbę oddziałów,
czas pracy poszczególnych oddziałów,
liczbę pracowników przedszkola,
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
W przedszkolu tworzy się oddział realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu 5 – ciu godzin – od godz. 8.00 do godz. 13.00, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewystarczająca ilość dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.
Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci
w oddziale może być niższa lub wyższa od określonej w ust. 5.

Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy
(w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący placówkę, po wcześniejszym złożeniu wspólnego wniosku dyrektora przedszkola i rady rodziców, na dany rok szkolny).
Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:oczekiwania rodziców zgodnie z  deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci
do przedszkola,
przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin.
Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 630 do 1530.harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki,
w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów,
w czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
zarówno w sytuacji wymienionej w punktach a) i b) liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.
 

Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia, określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii (katecheza) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
W przedszkolu wszystkie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych finansowych ze środków budżetowych organu prowadzącego w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut
z dziećmi w wieku 5 – lat – około 30 minut
Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności
od potrzeb i możliwości.
Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
 

§11

 

W Przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat, natomiast dzieci 4 i 5 – letnie mają prawo uczęszczania
do przedszkola.
Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.
Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.
Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych.
 

Rozdział V

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

 

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków:
PALACZ – KONSERWATOR:

- utrzymanie w czystości chodników – zamiatanie, (odśnieżanie)

- utrzymanie czystości na terenie wokół przedszkola – zbieranie śmieci

- grabienie terenu wokół przedszkola

-utrzymanie ładu i porządku w kotłowni oraz na terenie przy kotłowni

- usuwanie śmieci, opróżnianie koszy – w placówce i na placu zabaw

- naprawa usterek powstałych w budynku i wokół niego

- wykonywanie prac konserwacyjnych w budynku

- dbanie o sprzęt – czyszczenie i konserwacja sprzętu używanego przy pracy, przechowywanie sprzętu w pomieszczeniu gospodarczym

- pielęgnowanie zieleni na terenie placówki – koszenie trawy, przycinanie krzewów

- po zakończeniu pracy sprawdzenie zamknięć drzwi i okien kotłowni

- przestrzeganie instrukcji obsługi pieca c.o. aby nie dopuścić do jakiejkolwiek awarii

- systematyczne oczyszczanie kotła c.o.

- przestrzeganie odpowiedniej temperatury w kotle c.o.

- wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

INTENDENT

-znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych

-prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i magazynowej przedszkola w tym:

planowanie i organizowanie zakupu artykułów spożywczych, środków czystości
codzienne wydawanie z magazynu artykułów do sporządzania posiłków w kuchni, po uprzednim wpisaniu do zeszytu pobranie towaru przez kucharkę i do dziennika żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki)
opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem i kucharką dekadowych jadłospisów, zgodnych z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz przestrzeganie ich prawidłowej realizacji
prowadzenie codziennych raportów żywieniowych oraz uzgadnianie kartoteki magazynowej z ewidencją prowadzoną przez komórkę księgowości
dokonywanie wydatków ze zwróceniem uwagi na ich celowość i legalność oraz oszczędność, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym
dokonywanie rozliczeń z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w księgowości (sporządzanie miesięcznych zestawień przypisów czesnego i opłaty za wyżywienie oraz aktualnych list dzieci uczęszczających do przedszkola)
ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki magazynowej i przestrzeganie obowiązujących instrukcji w zakresie ewidencji i konserwacji materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- intendent ponosi odpowiedzialność materialną za oddane jego pieczy i użytkowane mienie, będące własnością placówki, co potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem

- współpraca z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, a także z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi przedszkole w realizowanych przez niego obowiązków

- współpraca z Komitetem Rodzicielskim w zakresie obsługi finansowej jego konta bankowego

-przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych

- odpowiedzialność za skutki finansowe i prawne podjętych przez siebie decyzji

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora placówki, wynikających z potrzeb placówki

KUCHARKA

- przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki

- przyjmować produkty z magazynu i prowadzić dokumentacje przyjmowanych produktów

- prowadzić magazyn podręczny

- utrzymać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny we wzorowej czystości

- nie dopuścić do gromadzenia resztek żywności w szafkach na posiłki, nie pozostawiać brudnych ścierek i fartuchów

- wszystkie produkty krajać na deskach, chleb i inne pieczywo przechowywać w szafie w odpowiednim pojemniku na półce przykrytej czystym płótnem

-nosić czystą odzież ochronną

- brać udział w ustalaniu jadłospisu

- nie dopuszczać do przebywania w kuchni osobom nieupoważnionym

- przechowywać próbki wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku

- utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne

- wodę i odpadki wylewać w miejscu do tego przeznaczonym

- pojemnik na odpadki dezynfekować środkami dezynfekującymi

- przestrzegać przepisów BHP

- wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola

- przestrzegać częstotliwości wykonywania prac porządkowych w kuchni według instrukcji dobrej praktyki higienicznej

-dokonywać codziennego pomiaru w lodówkach o stałej porze dnia

SPRZĄTACZKA

- utrzymywać w czystości i porządku sale zajęć, korytarza, szatnię, pomieszczenia socjalne, umywalnie, ubikacje i pomieszczenia na piętrze

- powierzony sprzęt utrzymywać w używalności, a w razie jego uszkodzenia zgłosić konserwatorowi

- umieszczać wszystkie przedmioty we właściwym miejscu

- właściwie przechowywać środki myjące i dezynfekujące

- przestrzegać częstotliwości mycia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów według instrukcji dobrej praktyki higienicznej

- sprzątać salę I, II, III, IV po posiłkach z jednoczesnym wietrzeniem

- przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych

- wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy

- dbać o dobro zakładu pracy, jego mienia oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę

- przestrzegać regulaminu pracy

LOGOPEDA

- profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego
czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.
ćwiczeń ortofonicznych
słuchowych
rytmicznych
usprawniających narządy mowy
artykulacji
dykcji
współpraca z nauczycielami – uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci
współpraca z rodzicami
- diagnostyka (rozpoznawanie zaburzeń językowych)

przeprowadzenie badań przesiewowych
udostępnienie wyników badań osobom zainteresowanym
- terapia (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem) :

- objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci

- systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych

- korygowanie wad wymowy

- rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnienie funkcji mowy

- usprawnienie procesów wzrokowo – ruchowo – słuchowych

- udzielanie porad i wskazówek

-poinstruowanie nauczycieli i rodziców o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią.

Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki,
dbania o dobre imię placówki i troszczenia się o jej mienie,
przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:realizowaniu  pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczania stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
codziennym podpisywaniu listy obecności,
usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.
 

§13

 

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,
Do zakresu zadań nauczyciela należy:planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
wspieranie rozwoju i aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,
rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” do 30 kwietnia każdego roku dla rodzica dziecka 5-letniego,
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz dokonywanie jej analizy, diagnozy i samooceny,
stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o powierzone mienie przedszkolne i estetykę pomieszczeń,
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
Nauczyciel ma prawo do:korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego,
podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania,
decydowania o doborze form i metod pracy,
opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki,
ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego,
promowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym,
uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki,
dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola,
uprawnienia do nagród i wyróżnień.
 

§14

 

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami Rady Pedagogicznej,
Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych opiekunów.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.
Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów.
Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.
 

Rozdział VI

 

WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§15

 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 5 lat z zastrzeżeniem ust.2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Dzieci 6 letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Dzieci 3,4,5-letnie mają prawo uczęszczania do przedszkola.
Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z PPP i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 

§16

 

W każdym roku rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w terminie od 1 marca do 15 kwietnia.
Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:dzieci 4 i 5-letnie,
dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
dzieci z rodzin zastępczych.
Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna.
Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:dyrektora przedszkola,
przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
przedstawiciela Rady Rodziców.
Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana, a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.
 

§17

 

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:akceptacji, takim jakie jest,
zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
przebywania  w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,
możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
nagradzania wysiłku i osiągnięć,
badania i eksperymentowania,
doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje, a placówka jest w stanie ją zorganizować,
formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 

§18

 

1.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.,
szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali i opłacili rodzice.
 

 

Rozdział VII

 

RODZICE, PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§20

 

Rodzice mają prawo do:zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 

§21

 

Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:przestrzeganie niniejszego statutu,
respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie,
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
przekazywanie nauczycielowi /w przypadku dziecka przewlekle chorego/ informacji o chorobie dziecka, wydanej przez lekarza.
 

 

§22

 

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:zebrania ogólne (przynajmniej 2 razy w roku);
zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu
z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców lub wg potrzeb,
spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup (nie rzadziej niż 2 razy w roku),
dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców ( nie mniej niż 2 w ciągu roku)
spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem
w określonych terminach, wg indywidualnych potrzeb
wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin (minimum.5 razy)
redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców (systematycznie przez cały rok – zmiana informacji minimum raz w miesiącu),
wystawy prac dziecięcych (systematycznie, wielokrotnie w ciągu roku)
udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji
z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka (wg. indywidualnych potrzeb, nie mniej niż. 2 razy)
zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu
z nauczycielem,
organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców.
 

Rozdział VIII

 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§23

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

Gminę Mikołajki Pomorskie,
Rodziców w formie opłat,
Darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
 

§24

 

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 22 godzin tygodniowo.
Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
Zasady korzystania z wyżywienia dzieci.Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
Dzienna stawka ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, rodzicami i intendentem w drodze zarządzenia dyrektora przedszkola, jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami,
Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje umowa zawarta z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.
Rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki,
Rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek.
Rodzice dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.
 

Rozdział IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§25

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Zasady wydawania druków przedszkolnych i ich duplikatów określają odrębne przepisy.
 

§26

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 

§27

 

Dla zapewnienia możliwości zapoznania się z treścią statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

udostępnianie zainteresowanym statutu przez dyrektora.
 

§28

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§29

 

Uchwalenie Statutu Przedszkola następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

 

§30

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§31

 

Statut niniejszy został wprowadzony tekstem jednolitym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29. 11. 2017 roku.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Witamy na nowej stronie internetowej

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, itp.