Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich

Ocena 0/5

OGÓLNE ZASADY

UDZIELANIA POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Przedszkolu Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, specyficznymi trudnościami rozwojowymi lub innymi potrzebami związanymi min. z zaniedbaniem środowiskowym, sytuacją kryzysową, chorobą przewlekłą czy zmianą środowiska edukacyjnego oraz dzieci przejawiających uzdolnienia. Udzielanie pomocy organizowane jest we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, placówkami doskonalenia nauczycieli.

Zasady i zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Regulamin udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Jaki jest cel pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych,
 • zainteresowanie rodziców dziecka jego trudnościami lub przejawianymi uzdolnieniami,
 • udzielanie fachowej pomocy dziecku,
 • udzielanie rodzicom wskazówek do pracy w domu, zaangażowanie w pracę
  z dzieckiem,
 • zapobieganie pogłębianiu się trudności,
 • rozwój uzdolnień,
 • zapobieganie niekorzystnym zmianom w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym
 • przedszkolaka takich jak:  niechęć do udziału w zajęciach, niechęć do przychodzenia do
 • przedszkola, wybuchy złości lub wycofywanie się i inne.


 

Na jakiej podstawie nauczyciel stwierdza trudności lub uzdolnienia?

 

Do zadań nauczycieli należy rozpoznawanie i ocena możliwości psychofizycznych dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Przepisy prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podkreślają znaczenie obserwacji przeprowadzanej przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola, którzy dokonują diagnozy. 
Do oceny rozwoju dziecka nauczyciele wykorzystują różne metody:

 • obserwacje pedagogiczne
 • analizę wytworów dziecka
 • próby diagnostyczne
 • eksperymenty pedagogiczne.

Nauczyciele mogą także tworzyć własne narzędzia i skale obserwacyjne. Na badania psychologiczne (prowadzone tylko przez psychologa) rodzice muszą wyrazić zgodę.

 

Etapy udzielania pomocy dziecku:

Dziecko przejawiające trudności:

 • analiza arkusza obserwacji (opartego na prawidłowościach rozwojowych dziecka), wytworów dziecka oraz innych prób diagnostycznych
 • poinformowanie rodzica o wynikach obserwacji i ewentualnych trudnościach
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicem, współpraca w celu ustalenia możliwych przyczyn trudności
 • zaplanowanie pomocy w przedszkolu
 • zaproponowanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 • ponowne przeprowadzenie badań diagnostycznych - ocena efektywności podjętych działań    w celu wyeliminowania trudności
 • w przypadku braku poprawy poinformowanie rodzica o konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań pedagogicznych lub psychologicznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie dalszej pomocy w przedszkolu

Dziecko posiadające opinię z poradni:

 • zaplanowanie możliwych w przedszkolu działań realizujących zalecenia zawarte w opinii
 • pisemne poinformowanie rodziców o sposobie realizacji zaleceń zawartych w opinii
 • zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem (udzielenie wskazówek)
 • monitorowanie postępów dziecka (arkusz obserwacji)
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
 • ocena efektywności podjętych działań. 

Dziecko posiadające orzeczenie z poradni:

 • opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu przez Zespół specjalistów       i nauczycieli pracujących z dzieckiem
 • dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka
 • ocena efektywności udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej.

Dziecko przejawiające uzdolnienia: 

 • analiza arkusza obserwacji (poziom umiejętności zdecydowanie wyższy od poziomu grupy),analiza wytworów dziecka
 • poinformowanie rodzica o wynikach obserwacji i zauważonych uzdolnieniach
 • zaproponowanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, zapisania na dodatkowe zajęcia,wykorzystanie oferty edukacyjnej np. poradni, instytucji kulturalnych
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

Dla dziecka przejawiającego trudności w określonej sferze rozwojowej:

 • nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem,
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej)
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych   i popołudniowych,
 • planowanie działań korygujących dla grupy dzieci słabiej wypadających w określonym obszarze rozwojowym - stymulacja tych obszarów, w zakresie których dziecko słabiej sobie radzi
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

Dla dziecka posiadającego opinię z poradni:

 • realizacja zaleceń zawartych w opinii - nauczyciel niezwłocznie zapewnia pomoc w ramach swoich kompetencji w bieżącej pracy z dzieckiem
 • prowadzenie zajęć na różnych poziomach, dostosowanie sposobu i tempa pracy,
 • stosowanie różnych metod pracy
 • stymulowanie rozwoju podczas realizacji programów przedszkolnych, wspieranie podczas zajęć
 • indywidualna praca z dzieckiem w miarę możliwości czasowych (godzinny poranne lub popołudniowe, poza czasem realizacji podstawy programowej)
 • przygotowywanie dodatkowych kart pracy, gier, zabaw w godzinach porannych    i popołudniowych,
 • planowanie działań korygujących dla grupy dzieci słabiej wypadających w określonym obszarze rozwojowym - stymulacja tych obszarów, w zakresie których dziecko słabiej sobie radzi
 • współpraca z rodzicami, zaangażowanie rodziców w pracę z dzieckiem
 • zgłoszenie dziecka do psychologa z poradni opiekującego się przedszkolem
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola).

Dla dziecka posiadającego orzeczenie z poradni:

 • realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych wymaga dodatkowych, udokumentowanych kwalifikacji
 • o terminie i czasie trwania zajęć specjalistycznych rodzice informowani są na piśmie
 • efekty terapii uzależnione są od: stopnia zaburzeń i dysfunkcji dziecka, jego motywacji           i zaangażowania oraz współpracy z rodzicami
 • o zakończeniu terapii decyduje specjalista w porozumieniu z dyrektorem przedszkola
 • działania wspierające rodziców (porady, konsultacje, warsztaty organizowane na terenie przedszkola, ).

Dla dziecka uzdolnionego:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie ciekawych zajęć, tworzenie kącików zainteresowań, udział
  w konkursach i zawodach,
 • dostarczanie wiedzy na temat zróżnicowanych form wyrażania siebie
 • stwarzanie okazji do niekonwencjonalnego zastosowania własnych umiejętności zdolności, sytuacji wymagających twórczego myślenia
 • udział  rodziców w zajęciach otwartych i warsztatach,
 • pomocy  dziecku w przygotowaniu i udziale w konkursach, przeglądach,
 • ustaleniu wspólnych kierunków działań,
 • włączanie  rodziców w zorganizowanie i urządzenie przestrzeni w przedszkolu sprzyjającej rozwijaniu uzdolnień dziecka.

 

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania, które Państwo jako rodzice zadajecie  :

 

1. Czy rodzic musi wyrazić zgodę na pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem statutowym przedszkola, gwarantowanym ustawowo (art. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe) i każdego nauczyciela. Nie ma konieczności uzyskiwania zgody rodziców na jej udzielanie w trakcie bieżącej pracy, również w przypadku, gdy jest ona udzielana przez psychologa.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem (§ 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy m.in. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

(§ 24 pkt 8 ww. rozporządzenia).

Przepisy nie uzależniają powyższych działań od uzyskania zgody rodziców. Są one bowiem elementem organizacji warunków uczenia się tak, by uczeń realizował podstawę programową odpowiednio do swoich możliwości.

Korzystanie z pomocy – nieodpłatne i dobrowolne

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, korzystanie z pomocy w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. Teoretycznie więc można sobie wyobrazić, że rodzice wyrażą sprzeciw wobec działań lub rezygnację. Jednak takie działanie byłoby ze szkodą dla dziecka i mogłoby się wiązać potencjalnie z zawiadomieniem sądu rodzinnego o niewłaściwie wykonywanej władzy rodzicielskiej.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) - § 3, § 20 ust. 3, § 24 pkt 8.

2. Czy rodzic może zrezygnować z jakiejś formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Rodzic ma prawo zrezygnować z udzielania jego dziecku proponowanej przez przedszkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole nie ma prawa do tego, by zmusić rodzica do wyrażenia zgody w tej sprawie

 (§ 3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r.)

 

3. Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?

Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę u psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, który opiekuje się naszym przedszkolem. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, terapia ręki i inne.

4.Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności. Zajęcia logopedyczne natomiast są prowadzone do chwili, gdy dziecko utrwali nowe umiejętności i jego mowa będzie zgodna z normą dla danego wieku.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i logopeda oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i logopeda we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.

 

Jeżeli mają jeszcze Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu .

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich

Witamy na nowej stronie internetowej

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, itp.